പൗരത്വഭേദഗതി; പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ പങ്കെടുത്താല്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി

പൗരത്വഭേദഗതി പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് എതിരെ നിയമനടപടി