ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ഭരണം ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു [ evartha impact ]

തിരുവനന്തപുരം: ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട പോകുന്നു.സമിതിയുടെ കെട്ടിടത്തിൽ പുതുതായി ഒരു നില കൂടി പണികഴിപ്പിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ

ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ഭരണം ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട പോകുന്നു.സമിതിയുടെ കെട്ടിടത്തിൽ പുതുതായി ഒരു നില കൂടി പണികഴിപ്പിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ