എം സി ജേക്കബ് എസ്ബിടി ജനറൽ മാനേജർ

എം.സി ജേക്കബ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവങ്കൂർ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരായി സ്ഥാനമേറ്റു.1974ലാണു അദ്ദേഹം എസ്ബിടിയിൽ പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസറായി ബാങ്കിങ്ങ്