“കുറുന്തോട്ടിക്കും വാതം” സംസ്ഥാന മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ടിക്കറാം മീണയ്ക്ക് വോട്ടില്ല

"കുറുന്തോട്ടിക്കും വാതം" സംസ്ഥാന മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ടിക്കറാം മീണയ്ക്ക് വോട്ടില്ല