ചത്തീസ്ഗഡില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ പുതുതായി ഏഴ് ജില്ലകള്‍ കൂടി രൂപീകരിക്കുന്നു

ചത്തീസ്ഗഡില്‍ പുതിതായി ഏഴ് ജില്ലകള്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കം വേഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍. സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് മേഖലകളിലെ നാല്