മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തില്‍ നിന്ന് ഗണേഷ് ഇറങ്ങിപ്പോയി

പരിസ്ഥിതി ദുര്‍ബല പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനായി മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത യോഗത്തില്‍ നിന്ന് മന്ത്രി ഗണേഷ്‌കുമാര്‍ ഇറങ്ങിപ്പോയി. സര്‍ക്കാര്‍