ചെന്നയിൽ തീവണ്ടി പാളം തെറ്റി 38 പേർക്ക് പരിക്ക്

ചെന്നയിൽ നിന്നും മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ചെന്നൈ-മാംഗളൂർ എക്സ്പ്രസ്സ് പാളം തെറ്റി. 38 യാത്രകാർക്ക് പരിക്ക്. ട്രൈനിന്റെ അഞ്ച് ബോഗികൾ മാത്രമാണ്