ചാപ്ലിനായി ഇന്ദ്രൻസ് എത്തുന്നു

ആർ.ശരത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഇന്ദ്രന്‍സ് ചാർലി ചാപ്ലിനായി എത്തുന്നു..ബുദ്ധന്‍ ചിരിക്കുന്നു എന്നാണു ചിത്രത്തിന്റെ പേരു.ചാപ്ലിന്റെ ജീവിതമല്ല സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.മറിച്ച്