താന്‍ താലിബാനു വേണ്ടി ആയുധ ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്‌ടെന്ന് ചാള്‍സ് ശോഭ്‌രാജ്

താന്‍ താലിബാനു വേണ്ടി ആയുധ ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്‌ടെന്ന് കൊടും കുറ്റവാളി ചാള്‍സ് ശോഭ്‌രാജ്. ജയ്ഷ ഇ മുഹമ്മദ് മേധാവി മസൂദ്