ഓരോ ദിവസവും കൊന്നുതള്ളുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ റഷ്യൻ പടയാളികളെ; ഇത് ഉക്രൈനിന്റെ സൂപ്പർ വനിത സ്‌നൈപ്പർ

ഒരു മാസ്ക് കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് ചാർക്കോൾ എന്ന വനിതാ സ്‌നൈപ്പറിന്റെ പോരാട്ടം