കാമുകന്‍മാര്‍ക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം പ്രാണനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവള്‍

തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങല്‍ കടയ്ക്കാവൂരില്‍ എട്ടുമാസം രപായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ അമ്മയും കാമുകന്‍മാരും ചേര്‍ന്ന് വാട്ടര്‍ടാങ്കില്‍ മുക്കിക്കൊന്ന കുറ്റത്തിന് കുഞ്ഞിന്റെ മാതാവ് ചന്ദ്രപ്രഭ