ശബരിമലയ്ക്കും പമ്പയ്ക്കുമിടയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലറിയപ്പെടുന് ഒരൊറ്റ റോഡ് മാത്രമേയുള്ളൂ; അതാണ് ചന്ദ്രാനന്ദന്‍ റോഡ്; ആ റോഡ് വെട്ടിയതോ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയും

ഹിന്ദു തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളായ പമ്പയ്ക്കും ശബരിമലയ്ക്കുമിടയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക റോഡ് മാത്രമേയുള്ളു. അതാണ് പമ്പ- സന്നിധാനം