ഹരിയാന സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി: ആദ്യവെെസ് ചാൻസലറായി കപിൽ ദേവ് നിയമിതനായി

ജൂലെെ 16നായിരുന്നു സ്പോർട്സ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഹരിയാന സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.