ചമ്പക്കുളം വള്ളം കളിയുടെ ഫൈനല്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു

ചമ്പക്കുളം വള്ളം കളിയുടെ ഫൈനല്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. മത്സരട്രാക്കിന്റെ നീളത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തിനു പരിഹാരമാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഫൈനല്‍ ഉപേക്ഷിച്ചത്