വീണ്ടും കപ്പല്‍ കൊള്ള; ആഫ്രിക്കന്‍ കടലില്‍ 20 ഇന്ത്യാക്കാരെ ബന്ദികളാക്കി

പടിഞ്ഞാറാന്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ കടലില്‍ വീണ്ടും കപ്പല്‍ കൊള്ള.ഇത്തവണ 20 ഇന്ത്യാക്കാരെയാണ് കടല്‍കൊള്ളക്കാര്‍ ബന്ദികളാക്കിയത്. അംഗോളയില്‍ നിന്ന് ലോമിലേക്ക് ഇന്ധനവുമായി