നേത്ര ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ പ്രതിരോധ ആയുധം

ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഉയരുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കൊരു മറുപടിയാണു ‘നേത്ര’.നേത്രയുടെ കണ്ടെത്തലിനായി രണ്ടു വർഷത്തോളം ഇത്യൻ ഗവണ്മെന്റ് സമയമെടുത്തു. പ്രധാനമായും ചൈനീസ് സൈബർ