രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാക്ഷരരായ സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാർ സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട്

പന്ത്രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെയും 60% ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.