കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി തേടുന്നത് വിദേശ സഹായം; അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ കുംഭമേളയ്ക്ക് 375 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം

രാജ്യത്തിന്റെ കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് സഹാമഭ്യർത്ഥികുകയും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായമടക്കം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ നീക്കമെന്നത്