ഇനിമുതല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ താമസിച്ചെത്തുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനനടപടി

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ താമസിച്ചെത്തുന്ന പരിപാടി ഇനി നടക്കില്ല. ഇനിമുതല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ താമസിച്ചെത്തുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനനടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍