കുട്ടനാട്, ചവറ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടോ, ഇല്ലയോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന്: ഇന്നറിയാം

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം സർക്കാർ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്...