വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കുതിരകളെ ഉപയോഗിക്കരുത്; പ്രചാരണവുമായി മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടന

ഇന്ത്യയില്‍ സാധാരണയായി വിവാഹങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ ആഡംബരത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും പേരിലാണ് ഇപ്പോള്‍ കുതിരകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നമ്മള്‍ ഉള്ളത് ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന്‍റെ നടുവില്‍; ഇത് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല: ഗൌതം ഗംഭീര്‍

ഇന്ത്യ, ഉള്ളിരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന്‍റെ നടുവിലാണ്. ഈ സമയം പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല."