സെല്‍കോണ്‍ മൊബൈല്‍ കേരള വിപണിയില്‍

ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നു പ്രമുഖ മൊബൈല്‍ ബ്രാന്‍ഡുകളിലൊന്നായ സെല്‍കോണ്‍ മൊബൈലുകള്‍ കേരളത്തില്‍ എത്തുന്നു. സവിശേഷതയോടുകൂടിയ മൊബൈലുകള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കു നല്കിയ സെല്‍കോണിന്