കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് ഫൈനലിൽ കർണാടക ബുൾഡോസേഴ്സ്നോട്‌ അടി തെറ്റി

തുടക്കം മുതൽ ഉജ്ജ്വലപ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്ന അമ്മ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് ഒടുവിൽ ഫൈനലിൽ അടി തെറ്റി.  കേരള  സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനെ ഫൈനലിൽ 36