സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു അതിന് കൊടുത്ത വിലയാണ് എന്റെ വിആര്‍എസ്; കുറ്റം തെളിഞ്ഞു എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ സത്യം ജയിച്ചു എന്നാണ്; സി.ബി.ഐ. മുന്‍ ഡി.വൈ.എസ്.പി വര്‍ഗീസ് പി തോമസ്

സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട് അതിന് കൊടുത്ത വിലയാണ് എന്റെ വിആര്‍എസ്; കുറ്റം തെളിഞ്ഞു എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ സത്യം ജയിച്ചു എന്നാണ്; സി.ബി.ഐ.