ബുറേവി; കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിയില്ല; ശ്രീലങ്കയിൽ വൻനാശം; 75,000 പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റിയത് വൻ ദുരന്തമൊഴിവാക്കി

ബുറേവി; കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിയില്ല; ശ്രീലങ്കയിൽ വൻനാശം; 75,000 പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റിയത് വൻ ദുരന്തമൊഴിവാക്കി