ബംഗാളില്‍ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതൻ 22 വർഷത്തെ സേവനം മതിയാക്കി സഭ വിട്ട് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു

മറ്റുള്ള പുരോഹിതന്മാർ റോഡ്‌നി ബോർണിയോയുടെ തീരുമാനത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.