ദുരിതം തീരുന്നില്ല: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭീഷണിയായി ചെെനയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വെെറസ് കൂടി

കാറ്റ് ക്യൂ വൈറസ്@കൊതുക്,​ പന്നി തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കളെയും മനുഷ്യനെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്...