കാർണിവൽ സിനിമാസിന് രാജ്യാന്തര അംഗീകാരമായ പിസിഎംഎംഐ റേറ്റിങ്

അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിലുള്ള ഈ അംഗീകാരം നേടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിനിമ കമ്പനിയാണ് ഡോ. ശ്രീകാന്ത് ഭാസി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാർണിവൽ