കുരങ്ങു ശല്യത്തില്‍ വലഞ്ഞു ഏലം കര്‍ഷകര്‍; ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം

വെള്ളാരംകുന്നിലെ ഏലംത്തോട്ടത്തില്‍ കുരങ്ങ് ശല്യത്തില്‍ വലഞ്ഞു ഏലം കര്‍ഷകര്‍. കൂട്ടമായി എത്തുന്ന കുരങ്ങുകള്‍ ഏലച്ചെടികള്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതോടെ കര്‍ഷകര്‍ ശരിക്കും