മുട്ട കഴിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികൾ നരഭോജികളാകുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ബിജെപി നേതാവ്

മുട്ട കഴിച്ച് വളരുന്ന കുട്ടികൾ നരഭോജികളായി മാറുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ ബിജെപി നേതാവ്. മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായ ഗോപാൽ