കൊച്ചി മെട്രോ കനത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ: വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി

മെട്രോ നിർമ്മാണത്തിനും വികസനത്തിനുമായി ഫ്രഞ്ച് വികസന ഏജൻസി, കനറാ ബാങ്ക്, എറണാകുളം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്