കാംപസ് രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍

കോളജ് കാംപസുകളിലെ ചുവരെഴുത്തും ഫ്‌ളക്‌സ് ബോര്‍ഡുകളും അടക്കം സംഘടനാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയ്ക്ക് സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കി. ഇതിനുമവണ്ടി നിലവിലെ ചടങ്ങളില്‍