കോവിഡ് വാക്സിൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്: മോഡേണയുടെ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു

ഇത് വിജയകരമായാൽ ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് വെെറസിനെ പിടിച്ചു നിലർത്താനാകുമെന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്...