ഡീസൽ വില വർദ്ധന അനുവാര്യം

ഡീസൽ വില വർദ്ധന അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ധനകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ് സി.രംഗരാജൻ.ധനക്കമ്മി കുറക്കാൻ വർധന അനിവാര്യമാണെന്ന് രംഗരാജൻ പറഞ്ഞു.ഡീസലിനുള്ള സബ്സിഡി