പോപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ സിപിഐ(എം)

കമ്മ്യൂണിസം കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന പോപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ സിപിഎംപോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ്.രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള.ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് അദേഹത്തിന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണെന്നും