ഇക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്കു പകരം മാറിയെഴുതിയത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്: ഫലം വന്നപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥിക്കു വിജയം

ചവറ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയെയാണ് അപൂർവ്വ ഭാഗ്യം തേടിയെത്തിയത്...