സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാര്‍ജ് കൂട്ടി; മിനിമം ചാര്‍ജ് ഏഴു രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാര്‍ജ് കൂട്ടി. രാവിലെ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായത്. മിനിമം ബസ് ചാര്‍ജ് ഏഴു രൂപയാക്കി. നിലവില്‍

വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഒടുവിൽ തമ്പാനൂർ ബസ്‌ ടെർമിനൽ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ആകുന്നു

അജയ് എസ്  കുമാർ വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഒടുവിൽ തമ്പാനൂർ ബസ്‌ ടെർമിനൽ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ആകുന്നു .ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി മുഖ്യമന്ത്രി