ആലപ്പുഴയിൽ ചിട്ടി കമ്പനി ഉടമ കാറിനുള്ളില്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍

ആലപ്പുഴ : തുറവൂരിലെ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ  ഉടമയെ സ്വന്തം കാറിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആലപ്പുഴ തുറവൂർ