വൈദ്യുതി നിരക്കു വര്‍ധന: വ്യാപാരികള്‍ നാലു മണി മുതല്‍ കടകളടച്ച് പ്രതിഷേധിക്കും

വൈദ്യുതി നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് വൈകിട്ട് നാലു മണി മുതല്‍ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി കടകളടച്ച്