രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ബജറ്റ് ഇന്ന്

തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാമതും അധികാരത്തിലേറിയ മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ബജറ്റ് ഇന്ന്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ആദ്യ സന്ബൂര്‍ണ ബജറ്റ് കൂടിയാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി