ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍

ബിഎസ്ഇ സെന്‍സെക്‌സ് നഷ്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 142.83 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 19,427.56 പോയിന്റിലാണ് സൂചിക ക്ലോസ് ചെയ്തത്. രാവിലെ വ്യാപാരം

സെന്‍സെക്‌സ് 20,000 തൊട്ടു

രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബിഎസ്ഇ സെന്‍സെക്‌സ് 20,000 പോയിന്റ് തൊട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി. 2011 ജനുവരിയിലാണ് അവസാനമായി ഈ നേട്ടം