ഇടുക്കി ജില്ലയെ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ജില്ലയായി ജനുവരി 12ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

എല്ലായിടത്തും ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് സൗകര്യമുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യ ജില്ലയായി മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഇടുക്കിയെ 12നു പ്രഖ്യാപിക്കും. ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി