എന്‍സൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക ഇനി അച്ചടി നിര്‍ത്തി

ഒടുവില്‍ ബ്രിട്ടാനിക്ക പിന്‍വാങ്ങി; അല്ല മാറി. ഇന്റര്‍നെറ്റ് യുഗത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തെ മറികടക്കാനാവില്ലെന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായ വിജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരം സമ്മതിച്ചു. ഇനി