കേരള ബ്രാഹ്മണസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഭക്ഷ്യമേള

കേരള ബ്രാഹ്മണസഭ തിരുവനന്തപുരം വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്ഷ്യമേള നടന്നു. ഭക്ഷ്യമേള ഡോ. ലക്ഷ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.