റിപ്പബ്ലിക് വ്യാജ റേറ്റിംഗ് വിവാദം: ബാർക് റേറ്റിംഗ് നിർത്തിവെച്ചു

ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്ക് റേറ്റിംഗ് തൽക്കാലത്തേയ്ക്ക് നിർത്തിവെയ്ക്കാൻ ബാർക് (BARC -Broadcast Audience Research Council) തീരുമാനിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയടക്കം മൂന്ന്

ടി ആർ പി റേറ്റിംഗിന് പണം നൽകുന്ന റാക്കറ്റ്; റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയടക്കം മൂന്ന് ചാനലുകൾക്കെതിരെ മുംബൈ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടി ആർ പിയിൽ (Television Rating Point or TRP) കൃത്രിമത്വം കാട്ടിയതിന് റിപ്പബ്ലിക്