വിദേശികള്‍ക്കും ഇന്ത്യയില്‍ താമസിക്കാത്ത ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും രാജ്യത്ത് വാടക ഗര്‍ഭപാത്രങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്റെയും തീരുമാനം.

വിദേശികള്‍ക്കും ഇന്ത്യയില്‍ താമസിക്കാത്ത ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും രാജ്യത്ത് വാടക ഗര്‍ഭപാത്രങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്റെയും തീരുമാനം.