ലണ്ടനിനിലുള്ള ആ ഒരാളിൽ നിന്നും രക്തം വരണം ഓപ്പേഷൻ നടക്കാൻ: അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അത്യപൂർവ്വ രക്തഗ്രൂപ്പുമായി കുഞ്ഞ് അനുഷ്ക

എ,ബി, ഒ, ആർച്ച് ഡി തുടങ്ങിയവയാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ. എന്നാൽ ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഇരുന്നൂറോളം രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ വേറെയുമുണ്ടെന്നാണ്