ബൊഫോഴ്സ് കേസ്: പാർലമെന്റിൽ ബഹളം

ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇളക്കി മറിച്ച ബൊഫോഴ്സ് കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്ത് വന്നതിനെ തുടർന്ന് പാർലമെന്റിൽ