തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ബോഡിബിൽഡിങ്ങ് അസോസിയേഷൻ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങ് അസോസിയേഷന്റെ പുന:സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 19/02/2012 ഞായറാഴ്ച ട്രിവാൻഡ്രം ഹോട്ടലിൽ വെച്ച്  സംസ്ഥാന ബോഡിബിൽഡിങ്ങ് അസോസിയേഷൻ