രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന് അവസാനമാകുമോ? ബോഡോവാദികളുമായി സമാധാനക്കരാർ ഒപ്പുവച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ

നിലവിൽ ബോഡോ സ്വാധീന മേഖലയ്ക്ക് 1500 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന്